Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 124/18 του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού “Ramp Test Set IFR 6000” Κάλυψης Απαιτήσεων Επίγειου Εξοπλισμού Α/Φ Embraer (Ο/Ν:183124)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων επίγειου εξοπλισμού Α/Φ Embraer (Ο/Ν: 183124).
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/12/2018
Τελευταία τροποποίηση: 10/12/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/01/2019