Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ.118/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Αναπλήρωσης Αχρηστευθέντων-Δημιουργίας Εφεδρικού Αποθέματος , Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (Ο/Ν: 183324)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π Super Puma.
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/12/2018
Τελευταία τροποποίηση: 10/12/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/01/2019