Διακήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού (Δ.28/18) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Διαφόρων Τύπων Καφέ – Ροφημάτων για Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας – ΑΔΑ:64ΧΖ6-2ΔΩ

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την Προμήθεια Διαφόρων Τύπων Καφέ – Ροφημάτων, για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – Μ.ΑΤΑ – ΔΑΚ – 1ο ΑΚΕ – ΕΚΑΕ – 140 ΣΕΠΗΠ).

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/12/2018
Τελευταία τροποποίηση: 24/12/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/01/2019