Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός του ΜΤΑ για την Εκμίσθωση προς Εκμετάλλευση 2.630 Ελαιόδεντρων από τους Ελεύθερους Χώρους του Α/Δ Ελευσίνας

Ανακοινώνεται ότι την 15-01-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 112 ΠΜ (Ελευσίνα), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 2.630 ελαιόδεντρων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Ελευσίνας, για χρονικό διάστημα από 01-02-2019 έως 31-01-2023, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός του ΜΤΑ για την Εκμίσθωση προς Εκμετάλλευση 985 Ελαιόδεντρων από τους Ελεύθερους Χώρους της 204 ΜΓΑΠ (Αυλίδα)

Ανακοινώνεται ότι την 15.01.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 114 ΠΜ (Τανάγρα), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 985 ελαιόδεντρων από τους ελεύθερους χώρους της 204 ΜΓΑΠ (Αυλίδα), για χρονικό διάστημα από 01.02.2019 μέχρι 31.01.2023, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός του ΜΤΑ για την Εκμίσθωση προς Εκμετάλλευση 648 Ελαιοδένδρων από τους Ελεύθερους Χώρους Α/Δ Τυμπακίου

Ανακοινώνεται ότι την 15-01-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 648 ελαιοδένδρων από τους ελεύθερους χώρους Α/Δ Τυμπακίου, για χρονικό διάστημα από 01.02.2019 μέχρι 31.01.2023, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Διακήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού (Δ.28/18) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Διαφόρων Τύπων Καφέ – Ροφημάτων για Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας – ΑΔΑ:64ΧΖ6-2ΔΩ

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την Προμήθεια Διαφόρων Τύπων Καφέ – Ροφημάτων, για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – Μ.ΑΤΑ – ΔΑΚ – 1ο ΑΚΕ – ΕΚΑΕ – 140 ΣΕΠΗΠ).

Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου «Αντικατάσταση Υ/Σ Μ.Τ. ΟΣΕΑΑΥ 133ΣΜ» (133ΣΜ-17-01) – ΑΔΑ: ΩΦ9Μ6-ΧΙΣ

Το ΓΕΑ/ΤΑΑ διακηρύσει Δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό Έργου «Αντικατάσταση Υ/Σ Μ.Τ. ΟΣΕΑΑΥ 133ΣΜ» (133ΣΜ-17-01).

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της ΕΜΥ για την για την Συντήρηση – Υποστήριξη του Συστήματος Διακίνησης/Επεξεργασίας/Διασποράς Μετεωρολογικών Πληροφοριών Moving Weather – ΑΔΑ: ΩΛΠΣ6-ΝΘΗ

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή, για τη συντήρηση – υποστήριξη του Συστήματος Διακίνησης/ Επεξεργασίας/Διασποράς Μετεωρολογικών Πληροφοριών Moving Weather για δύο έτη (2019 – 2020) προς κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων και λοιπών εξόδων που προβλέπονται στη διακήρυξη.

 

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 51/18 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια «Ενός (1) Ενιαίου Συστήματος Κατάλυσης Αρρυθμιών του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου της Διεύθυνσης Παθολογικού Τομέα του 251 ΓΝΑ» – ΑΔΑ : 67ΖΡ6-7ΝΕ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια ενός (1) ενιαίου συστήματος κατάλυσης αρρυθμιών και των αναλωσίμων υλικών που απαιτούνται για ένα (1) έτος του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου της Διεύθυνσης Παθολογικού Τομέα του 251 ΓΝΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 275.696,77€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 52/18 της ΥΠ/ΠΑ για την Ανάδειξη Αναδόχου «Ταχυμεταφοράς Υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από και προς τις ΗΠΑ, με διαδικασίες τύπου courier (door to door) καθως και εντός ΗΠΑ» – ΑΔΑ : ΩΤΜ56-3ΓΠ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό (ως επαναπροκήρυξη του ματαιωθέντος Διαγωνισμού Δ.42/18), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την ανάδειξη Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την  ταχυμεταφορά των υλικών της ΠΑ από και προς τις ΗΠΑ, με διαδικασίες τύπου courier (door to door), καθώς και εντός των ΗΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 160.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διακήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού (Δ.27/18) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Καμερών της 110ΠΜ – ΑΔΑ:Ω5ΟΚ6-Η9Υ

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό Επαναληπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος) για την προμήθεια Καμερών για την Αναβάθμιση των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας (ΗΣΑ) της 110ΠΜ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τον καθαρισμό χώρων του κτιρίου του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας

Στο πλαίσιο έρευνας αγοράς για την οικονομικά συμφερότερη λύση, το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) δέχεται προσφορές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων, με αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ταμείου επί της οδού Ακαδημίας 27, Αθήνα.
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΦΚΩ46ΨΧΗ5-ΗΤ3