Επαναπροκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ. Δ.39.1/18 για την προμήθεια «Ειδών Ιματισμού» – ΑΔΑ : ΩΝΖ36-Ε2Β.

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) επαναπροκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια “Ειδών Ιματισμού”, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 546.393,60 συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/11/2018
Τελευταία τροποποίηση: 07/11/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/12/2018