Παροχή Διευκρινήσεων Διακήρυξης 2/18 της Μ.ΓΕΑ για την Ενίσχυση Υποδομής Αντιμετώπισης Περιστατικών Ασφάλειας Κυβερνοχώρου – ΑΔΑ: ΩΑΚΧ6-ΖΓΘ

Η Μοίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, στο πλαίσιο διενέργειας του υπ’αριθμ. 2/18 συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά στο αντικείμενο θέματος, παρέχει ανά ερώτημα διευκρινήσεις.
Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΑΚΧ6-ΖΓΘ

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/11/2018
Τελευταία τροποποίηση: 20/11/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/11/2018