Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. 22/18 της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Εξοπλισμού Ασφαλείας και Ελέγχου Επιβατών Μετά Τοποθετήσεως του, στο Πλαίσιο του Έργου «Εγκατάσταση Ακτινοσκοπικού Μηχανήματος (X-RAY) στη Βόρεια Πύλη του ΓΕΑ » – ΑΔΑ : 689Β6-ΕΛΖ

Η 206ΠΑΥ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια των ειδών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.
Ημερομηνία ανάρτησης: 28/11/2018
Τελευταία τροποποίηση: 28/11/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/12/2018