Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 17.1/2018 της 115ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Άρτου και Αρτοσκευασμάτων-Σφολιατοειδών για Ανάγκες Μονάδας – ΑΔΑ: Ψ1ΤΞ6-1Ρ2

Η 115 ΠΜ προκηρύσσει Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) υπ’ αριθμ. 17.1/2018, με τους ίδιους όρους και προδιαγραφές της ΠΕΕ 17/2018, σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος (χαμηλότερη τιμή ανά είδος), για την περιοδική προμήθεια Άρτου και Αρτοσκευασμάτων-Σφολιατοειδών, για τις ανάγκες της 115ΠΜ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/10/2018
Τελευταία τροποποίηση: 03/10/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/10/2018