Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 3/2018 της 111ΠΜ για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού (Η/Υ – Οθόνες Η/Υ – Laptop 15΄΄) προς Κάλυψη Αναγκών Αρχηγείου ΑΤΑ και Μονάδων του- ΑΔΑ: 6Λ7Χ6-Β5Ι

Η 111ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα (1) στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την τιμή ανά τμήμα, για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, Οθόνες Η/Υ, Laptop 15”), συνολικής εκτιμώμενης αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα Ευρώ (74.090,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/10/2018
Τελευταία τροποποίηση: 16/10/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/10/2018