Διακύρηξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ 20/18 της 206ΠΑΥ – ΑΔΑ:68ΟΧ6-ΛΦΥ

Η 206 ΠΑΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εγκατάσταση Στεγάστρων Προστασίας ΝΑΣΕ 360 ΜΕΑ». Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/10/2018
Τελευταία τροποποίηση: 08/10/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/10/2018