Δημοσιοποίηση Στοιχείων Συμβάσεων πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικών Κληρώσεων Μέσω ΜΗΜΕΔ για την Επιλογή των Μελών Επιτροπών Διαγωνισμών Έργων

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προτίθεται να προκηρύξει δημόσιους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχων των έργων:
α. «Κατασκευή Διωρόφου Οικήματος Έξι (6) Διαμερισμάτων στην 135ΣΜ» (Σ-136Ε), εκτιμώμενης αξίας 783.000,00 ΕΥΡΩ, χωρίς Φ.Π.Α. και
β. «Ανακαίνιση Χώρων ΜΕΘ στο 251 ΓΝΑ» (Δ-965Ε), εκτιμώμενης αξίας 1.983.186,00 ΕΥΡΩ, χωρίς Φ.Π.Α.
Δημοσιοποίηση Στοιχείων Συμβάσεων πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικών Κληρώσεων Μέσω ΜΗΜΕΔ για την Επιλογή των Μελών Επιτροπών Διαγωνισμών Έργων
 

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/07/2018
Τελευταία τροποποίηση: 23/07/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/07/2018