Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 104/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Συσκευής Διάσωσης και Κινδύνου Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA (Ο/Ν:183055)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄είδος για την προμήθεια υλικών θέματος κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA (Ο/Ν:183055).
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/07/2018
Τελευταία τροποποίηση: 04/07/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/07/2018