Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 102/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών MRL KEA Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ Τ-41D (Ο/Ν:183271)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄είδος για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ 7-41D (Ο/Ν:183271)
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/07/2018
Τελευταία τροποποίηση: 04/07/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/07/2018