Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 86/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA (Ο/Ν:183218)

Τ0 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄ είδος για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA (Ο/Ν:183218)
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/07/2018
Τελευταία τροποποίηση: 06/07/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/07/2018