Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ. Δ.27/18 για την προμήθεια «Διασήμων Παρασήμων-Μεταλλίων-Διαμνημονεύσεων» – ΑΔΑ : 65ΟΥ6-Ε63.

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια «Διασήμων Παρασήμων-Μεταλλίων-Διαμνημονεύσεων, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 600.539,44€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/07/2018
Τελευταία τροποποίηση: 23/07/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/09/2018