Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 08/18 της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Μηχανημάτων Κλιματισμού- ΑΔΑ: 6ΛΝ26-ΟΟΑ

H 206ΠΑΥ διακηρύσσει, συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια των ειδών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/07/2018
Τελευταία τροποποίηση: 02/07/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/07/2018