Περίληψη της Διακήρυξης Διαγωνισμού υπ΄αριθ.13/18 της 206ΠΑΥ με ΑΔΑ: Ψ9ΗΤ6-ΨΔ8

Η 206 ΠΑΥ προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επέκταση Δραστηριοτήτων Συνεργείου Φιαλών Πεπιεσμένου Αέρα του ΚΕΑ»

Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 12/18 της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Χαλύβδινου Λέβητα – ΑΔΑ : ΨΝΞΞ6-Γ3Ο

Η 206ΠΑΥ διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια ειδών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 1/18 της Μ.ΓΕΑ για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού – ΑΔΑ:ΨΙΟΒ6-ΘΝΛ

Η Μοίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα (1) στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τιμή ανά τμήμα, για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, προς κάλυψη αναγκών ΓΕΑ, Μ.ΓΕΑ και οικονομικά υποστηριζόμενων Μονάδων.

Ματαίωση Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄ αρίθμ. 11/18 και Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄ αρίθμ. 14/18 της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος-ΑΔΑ:65Δ46-2ΘΞ.

Η 206ΠΑΥ αποφασίζει την έγκριση της ματαίωσης του υπ’ αρίθμ. 11/18 Συνοπτικού Διαγωνισμού
σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/16 και την επανάληψη του διαγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 106 του Ν.4412/16. Η 206ΠΑΥ διακήρυσσει Επαναληπτικό Συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια ειδών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. υπ’αριθμ. 2170 για την κατασκευή του έργου : «Ανακαίνιση Χώρων ΜΕΘ στο 251 ΓΝΑ» (Δ-965Ε)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. κατά την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ανακαίνιση Χώρων ΜΕΘ στο 251 ΓΝΑ» (Δ-965Ε), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 1.983.186,00 ΕΥΡΩ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ποσού 475.964,64 ΕΥΡΩ.

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. υπ’αριθμ. 2173/2018 για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή Διωρόφου Οικήματος Έξι (6) Διαμερισμάτων στην 135ΣΜ» (Σ-136Ε)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. κατά την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Διωρόφου Οικήματος Έξι (6) Διαμερισμάτων στην 135ΣΜ» (Σ-136Ε), εκτιμώμενης αξίας 783.000,00 Ευρώ (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %, απρόβλεπτα ~ 15 % και απολογιστικές εργασίες), ήτοι 970.920,00 Ευρώ με ΦΠΑ 24 %. Το έργο περιλαμβάνει οικοδομικές εργασίες εκτιμώμενης αξίας 599.080,49 ΕΥΡΩ, και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες εκτιμώμενης αξίας 183.919,51 ΕΥΡΩ, (στις τιμές αυτές συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% και απρόβλεπτα ~15%) καθώς και απολογιστικές εργασίες εκτιμώμενης αξίας 590,00 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών (είδη κιγκαλερίας), Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%). Το έργο θα κατασκευασθεί στο αεροδρόμιο της νήσου Σκύρου (Νομός Ευβοίας).

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ. Δ.35/18 για τη γενική επισκευή «Υλικού MAIN ROTOR HUB Ε/Π SUPER PUMA» – ΑΔΑ :7ΣΣΕ6-ΨΑΧ.

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για τη γενική επισκευή «(overhaul)  υλικού  ΛΟΛ «MAIN ROTOR HUB, Ε/Π Super Puma, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 1.425.000,00 συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ. ΔΕ.31/18 για την προμήθεια «Ραδιοβολίδων» – ΑΔΑ : 6ΑΙΨ6-ΚΟΨ..

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια «Ραδιοβολίδων με xρήση συστήματος εντοπισμού θέσης μέσων δορυφόρων», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 884.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

∆ιακήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού (∆.13/18 ) για την Προμήθεια ∆ιαφόρων Τύπων Καφέ-Ροφημάτων για Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας-ΑΔΑ:6Ο396-6Ο3

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την Προμήθεια Διαφόρων Τύπων Καφέ – Ροφημάτων , για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας.

 

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Συμβάσεων πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικών Κληρώσεων Μέσω ΜΗΜΕΔ για την Επιλογή των Μελών Επιτροπών Διαγωνισμών Έργων

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προτίθεται να προκηρύξει δημόσιους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχων των έργων:
α. «Κατασκευή Διωρόφου Οικήματος Έξι (6) Διαμερισμάτων στην 135ΣΜ» (Σ-136Ε), εκτιμώμενης αξίας 783.000,00 ΕΥΡΩ, χωρίς Φ.Π.Α. και
β. «Ανακαίνιση Χώρων ΜΕΘ στο 251 ΓΝΑ» (Δ-965Ε), εκτιμώμενης αξίας 1.983.186,00 ΕΥΡΩ, χωρίς Φ.Π.Α.
Δημοσιοποίηση Στοιχείων Συμβάσεων πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικών Κληρώσεων Μέσω ΜΗΜΕΔ για την Επιλογή των Μελών Επιτροπών Διαγωνισμών Έργων