Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 98/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Συγκροτήματος Οπτικού Ελέγχου Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ C-27J (Ο/Ν:183189)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄είδος για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27J (Ο/Ν:183189) .
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/06/2018
Τελευταία τροποποίηση: 25/06/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/07/2018