Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 97/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Κατηγορίας Β13 Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ CL-215 (Ο/Ν:183173)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄είδος για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (Ο/Ν:183173).
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια 

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/06/2018
Τελευταία τροποποίηση: 22/06/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/07/2018