Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 94/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προ-μήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Συγκροτήματος Εξωτερικού Φωτισμού Ε/Π SUPER PUMA (Ο/Ν:183243)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄ είδος για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA (Ο/Ν:183243).
 Αναρτήθηκε στο Διαύγεια 

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/06/2018
Τελευταία τροποποίηση: 06/06/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/06/2018