Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με Αριθμό 05/18 της 117ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Άρτου και Αρτοσκευασμάτων – ΑΔΑ:ΩΗΚΗ6-ΖΡΚ

Η 117ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, για την προμήθειας αγαθών θέματος, προς κάλυψη περιοδικών αναγκών Μονάδος.
Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΗΚΗ6-ΖΡΚ

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/06/2018
Τελευταία τροποποίηση: 22/06/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/07/2018