Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας υπ’ αριθμ. Π.01/18 της 117ΠΜ για την Περιοδική Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Χώρων 117ΠΜ και ΚΕΑΤ – ΑΔΑ: 7ΔΛ26-80Η

Η 117ΠΜ προκηρύσσει διαγωνιστική διαδικασία για την σύναψη συμφωνητικού, χρονικής διάρκειας έως την 31/12/2018, με αντικείμενο την περιοδική παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χώρων 117ΠΜ-ΚΕΑΤ (CPV: 90910000-9), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας οκτώ χιλιάδων διακοσίων οκτώ ευρώ και δεκαέξι λεπτών (8.208,16€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, κρατήσεων και λοιπών εξόδων που προβλέπονται στη διακήρυξη.

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/06/2018
Τελευταία τροποποίηση: 14/06/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/06/2018