Διακήρυξη Δ. 02/18 Επαναληπτικού Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού του Α.Απ Ακτίου για την Ανάδειξη Πλειοδότη Κοπής και Αποκομιδής Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους της Μονάδος – ΑΔΑ: Ω0Ν96-Ζ27

Το Α.Απ Ακτίου προκηρύσσει τη διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει μόνο της τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει έναντι μισθώματος την άπαξ κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου έκτασης οκτακοσίων στρεμμάτων (800 στρ) από ελεύθερους χώρους του Α/Δ Ακτίου.
Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ω0Ν96-Ζ27 

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/06/2018
Τελευταία τροποποίηση: 08/06/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/06/2018