Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) υπ’ αριθμ. 08/2018 της 115ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Μπυρών για Ανάγκες Μονάδος – ΑΔΑ: ΨΑ856-ΘΦΜ

H 115ΠΜ προκυρήσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος( Π.Ε.Ε.), σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την περιοδική προμήθεια Μπυρών για τις ανάγκες της Μονάδος.
Η Π.Ε.Ε. αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΑ856-ΘΦΜ

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/05/2018
Τελευταία τροποποίηση: 25/05/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/06/2018