Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης του Τεύχους Τεχνικής Προδιαγραφής για την Εργοστασιακή Συντήρηση (ΕΣ) των Ελίκων ή/και των Μειζόνων Συγκροτημάτων αυτών, των Α/Φ CL-415 σε Εξωτερικούς Εργοστασιακούς Φορείς (ΕΦ) – ΑΔΑ:6ΗΛ66-ΞΛ7

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ), ανακοινώνει ότι διενεργεί Δημόσια Διαβούλευση του τεύχους Τεχνικής Προδιαγραφής, για την Εργοστασιακή Συντήρηση (ΕΣ) των Ελίκων ή/και των μειζόνων συγκροτημάτων αυτών, των Α/Φ CL-415 σε Εξωτερικούς Εργοστασιακούς Φορείς (ΕΦ).

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/05/2018
Τελευταία τροποποίηση: 24/05/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/06/2018