Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 6/18 για την Ανάδειξη Οικονομικού Φορέα Εγκατάστασης Αυτόματων Πωλητών Ροφημάτων-Αναψυκτικών και Εμφιαλωμένου Νερού-SNACKS στο Χώρο του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:7Τ006-Π9Π

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει του υψηλότερου συνολικού μηνιαίου μισθώματος που θα προκύψει από το άθροισμα των μισθωμάτων ανά τύπο αυτόματου πωλητή και με τιμές πώλησης ειδών σύμφωνα με τους ειδικούς όρους- προδιαγραφές του Παραρτήματος “Β” της πρόσκλησης, για την παροχή υπηρεσιών θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:7Τ006-Π9Π

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/04/2018
Τελευταία τροποποίηση: 16/04/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/04/2018