Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 63/18 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ C-27 (Ο/Ν:18EA14-15)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή υλικών CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ  C-27 (O/N:18ΕΑ14-15)
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/04/2018
Τελευταία τροποποίηση: 27/04/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/05/2018