Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 62/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Maintenance Kit Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ C-27J (Ο/Ν:183118)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27J (Ο/Ν:183118)
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/04/2018
Τελευταία τροποποίηση: 27/04/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/05/2018