Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 61/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων E/Π SUPER PUMA (Ο/Ν:183104)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσεει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄ είδος για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA (Ο/Ν:183104)
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/04/2018
Τελευταία τροποποίηση: 27/04/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/05/2018