Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 56/18 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού ‘’VALVE SOLENOID’’Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν:18EB27)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή υλικού κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (O/N:18ΕB27)
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/04/2018
Τελευταία τροποποίηση: 05/04/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/04/2018