Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 55/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού Επιστράτευσης (Ο/Ν:183094)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος για την προμήθεια υγειονομικού υλικού επιστράτευσης.
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/04/2018
Τελευταία τροποποίηση: 20/04/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/05/2018