Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 37/18 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA (Ο/Ν:18EA46-47)

To 201 KΕΦΑ προκηρύσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄είδος για την επισκευή υλικών κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA (O/N:18ΕΑ46-47).
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/04/2018
Τελευταία τροποποίηση: 02/04/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/04/2018