Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 05/18 για την Προμήθεια Πέντε (5) Σετ Οδοντιατρικών Εδρών για την Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:9ΦΔΕ6-ΞΞΣ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:9ΦΔΕ6-ΞΞΣ

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/04/2018
Τελευταία τροποποίηση: 12/04/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/05/2018