Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 16/18 για την Προμήθεια Δεκαέξι (16) MONITOR Παρακολούθησης Ζωτικών Παραμέτρων για την Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:6ΥΟΣ6-ΡΚ2

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:6ΥΟΣ6-ΡΚ2
 

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/04/2018
Τελευταία τροποποίηση: 12/04/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/05/2018