Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 2/18 της 133ΣΜ για την Κοπή – Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου – ΑΔΑ:6ΧΔΘ6-834

H 133ΣΜ προκυρύσσει Συνοπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη πλειοδότη κοπής -αποκομιδής αυτοφυούς χόρτου, έκτασης εκατόν πενήντα (150) στρεμμάτων στο Αεροδρόμιο Καστελλίου και διακοσίων (200) στρεμμάτων στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Η διακήρυξη αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΧΔΘ6-834 

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/04/2018
Τελευταία τροποποίηση: 20/04/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/04/2018