Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 41/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού Συγκροτήματος ‘’GEAR BOX 90O’’ Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π ΑΒ-205 (Ο/Ν:183100)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π ΑΒ-205 (Ο/Ν: 183100).
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/03/2018
Τελευταία τροποποίηση: 12/03/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/03/2018