Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 40/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Συγκροτήματος ‘’ΤRANSMISSION, CRADLE’’ Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π ΒELL-212 (Ο/Ν:183099)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π BELL-212 (Ο/Ν: 183099).
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/03/2018
Τελευταία τροποποίηση: 12/03/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/03/2018