Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 38/18 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν:18EA39-42)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄είδος για την επισκευή υλικών κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (O/N:18ΕΑ39-42).
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/03/2018
Τελευταία τροποποίηση: 07/03/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/03/2018