Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 28/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (Ο/Ν:183081)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (Ο/Ν: 183081) .
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/03/2018
Τελευταία τροποποίηση: 02/03/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/03/2018