Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 24/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών (ΤΔΒΑΥ 1ΑΒ-205-ΕΤΗΜ-4445) Κάλυψης Απαιτήσεων E/Π AB-205 (Ο/Ν:183078)

To 201KΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π ΑΒ-205 (Ο/Ν: 183078).
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/03/2018
Τελευταία τροποποίηση: 02/03/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/03/2018