Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.03/18) για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών (ΣΙ – ΣΜΥΑ) Εκπαιδευτικού Έτους 2018 – 2019 (ΑΔΑ: 6ΣΛ06-Ν2Ρ)

Προκηρύσσουμε Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο ως προς την τιμή (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος, για την προμήθεια ειδών ιματισμού μαθητών – μαθητριών στρατιωτικών σχολών (ΣΙ – ΣΜΥΑ) εκπαιδευτικού έτους 2018 – 2019.
Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ : ΑΔΑ 6ΣΛΟ6-Ν2Ρ
Διακήρυξη

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/03/2018
Τελευταία τροποποίηση: 22/03/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/04/2018