Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 25/18 για την Προμήθεια Αναλωσίμου Υλικού Ηλεκτροφυσιολογίας Καρδιάς για τις Ανάγκες του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:ΩΣΠΑ6-ΑΟ3

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη  ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:ΩΣΠΑ6-ΑΟ3

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/03/2018
Τελευταία τροποποίηση: 28/03/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/04/2018