Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 05/18 για την Προμήθεια Εξειδικευμένου Υποσυστήματος Διαχείρισης Ιστοπαθολογικού-Κυτταρολογικού Εργαστηρίου του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:ΨΓΣΑ6-ΡΩ8

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε ένα στάδιο,, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:ΨΓΣΑ6-ΡΩ8

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.8/18) για την προμήθεια συσκευασμένων σάντουιτς της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας- ΑΔΑ:Ω0ΚΕ6-Θ9Ι

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την Προμήθεια Συσκευασμένων Σάντουιτς, για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ -1ο ΑΚΕ – ΕΚΑΕ – Μ.ΑΤΑ – 140 ΣΕΠΗΠ – ΔΑΚ).

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 34/18 για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών ΕΝTECAVIR, CISPLATIN, SODIUM PHOSPHATE DIBASIC HEPTAHYDRATE SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC MONOHYDRETE & CHLORHEDIXIDINE GLUCONATE για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ.-ΑΔΑ:

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:6ΔΒΣ6-6Κ8
 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 10/18 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του Χειρουργείου του 251 ΓΝΑ-ΑΔΑ:6ΞΚ56-Ι41

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:6ΞΚ56-Ι41
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 3/18 για την Προμήθεια Διφασικού Απινιδωτή/ Βηματοδότη για τη Συλλογή Αεροδιακομιδών του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:68ΑΞ6-ΘΕΟ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε ένα στάδιο,, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:68ΑΞ6-ΘΕΟ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 25/18 για την Προμήθεια Αναλωσίμου Υλικού Ηλεκτροφυσιολογίας Καρδιάς για τις Ανάγκες του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:ΩΣΠΑ6-ΑΟ3

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη  ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:ΩΣΠΑ6-ΑΟ3

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 32/18 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για Κάλυψη Αναγκών του Γαστρεντερολογικού Ενδοσκοπικού Εργαστηρίου-ΑΔΑ:6Τ2Ρ6-Ζ9Υ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη  ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:6Τ2Ρ6-Ζ9Υ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 17/18 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για Κάλυψη Αναγκών του Χειρουργικού Τομέα του 251 ΓΝΑ (Ψαλίδι Διαθερμίας Υπερήχων, Λαβίδα Ηλεκτροθερμικής Συγκόλλησης, Λαπαροσκοπική Λαβίδα Ηλεκτροθερμικής Συγκόλλησης, Διπολική Λαβίδα Συγκόλλησης)-ΑΔΑ:ΩΕΛ36-Β57

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη  ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:ΩΕΛ36-Β57

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 15 /18 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για Κάλυψη Αναγκών του Χειρουργικού Τομέα του 251 ΓΝΑ (Λαβίδες Ηλεκτροθερμικής Συγκόλλησης, Ψαλίδι Αιμόστασης, Λαπαροσκοπική Λαβίδα, Ψαλίδι Διπολικής Διαθερμίας)-ΑΔΑ:ΨΦΒΑ6-ΧΡ9

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη  ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:ΨΦΒΑ6-ΧΡ9

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης Δ.14/18 για την Προμήθεια "Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων του 251 ΓΝΑ’’ – ΑΔΑ: 60ΩΝ6-ΨΒΦ

Η ΥΠ/ΠΑ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία διαπραγμάτευσης  μέσω  της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ) ως επανάληψη του διενεργηθέντος διαγωνισμού ΔΕ.13/15, με  σκοπό  τη  σύναψη  συμφωνίας – πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95, συμπληρωματικώς δε με τις διατάξεις του Ν. 4270/14 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με αντικείμενο την Προμήθεια «Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων» του 251 ΓΝΑ.