Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 08/18 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Συσκευών Ελέγχου Καυσίμου Χημείων προς Κάλυψη Αναγκών ΠΑ – ΑΔΑ : ΩΦΔΒ6-51Η

H Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), για την προμήθεια τεσσάρων (4) Συσκευών Ελέγχου Καυσίμου Χημείων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή ανά είδος), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας  ποσού  101.500,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 125.860,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/02/2018
Τελευταία τροποποίηση: 16/02/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/03/2018