Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του ΚΕΔΑ/Ζ για την Προμήθεια Ελαιόλαδου – Ηλιέλαιου προς Κάλυψη Αναγκών ΚΕΔΑ/Ζ – ΑΔΑ : ΨΟΝΖ6-Η7Θ

To Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή ανά είδος (η οποία να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την Προμήθεια Ελαιόλαδου-Ηλιέλαιου ως το Παράρτημα «Α» της διακήρυξης, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικής προπροϋπολογισθείσας αξίας 21.250,00 € πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ : ΨΟΝΖ6-Η7Θ

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/02/2018
Τελευταία τροποποίηση: 07/02/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/02/2018