Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.1/18) της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Προϊόντων Ζαχαροπλαστικής – ΑΔΑ: ΨΟΦ46-6ΞΛ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκυρήσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την προμήθεια προϊόντων ζαχαροπλαστικής, για κάλυψη αναγκών 110ΠΜ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/01/2018
Τελευταία τροποποίηση: 15/01/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/02/2018