Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 105/17 για την Προμήθεια Ενός (1) Κλιβάνου Ατμού για τις Ανάγκες της Κεντρικής Αποστείρωσης του 251ΓΝΑ-AΔΑ ΩΞΜΚ6-ΒΥΓ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη συνολική χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:ΩΞΜΚ6-ΒΥΓ
 

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/01/2018
Τελευταία τροποποίηση: 25/01/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/02/2018