Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 84/17 του 201ΚΕΦΑ για την Προ-μήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA (Ο/Ν:173287)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π S/P (Ο/Ν: 173287)
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/12/2017
Τελευταία τροποποίηση: 29/12/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/01/2018