Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 80/17 του 201 ΚΕΦΑ για την Επι-σκευή Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (ΑΔΑ: 6ΘΛ56-Υ06)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή)  για την επισκευή υλικών κάλυψης απαιτήσεων A/Φ CL-215 /Ν:17EB61)
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/12/2017
Τελευταία τροποποίηση: 14/12/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/01/2018