Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 78/17 του 201 ΚΕΦΑ για την Επι-σκευή (overhaul) Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ PZL M-18 (ΑΔΑ:7ΗΨ06-ΥΜ0) )

To 201KEΦΑ προκηρύσσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την Γενική επισκευή (overhaul) υλικών κάλυψης απαιτήσεων A/Φ PZL M-18 (O/N:17ΕΒ59).
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια
 

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/12/2017
Τελευταία τροποποίηση: 14/12/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/01/2018